Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?

0
Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną nawiązania stosunku pracy. Jednak specyfika pracy kierowców wymaga szczególnego podejścia do kwestii ewidencji czasu pracy. Oczywiście kierowców zatrudnionych w firmie obowiązuje Kodeks Pracy, ale ze względu na specyfikę tego zawodu i różne formy zatrudniania należy wziąć pod uwagę również zapisy wynikające z Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. I na tym drugim aspekcie skupimy się w tym wpisie.

O czym należy pamiętać zatrudniając kierowcę? 

Zatrudniając pracownika na umowę o pracę w myśl artykułu 24 Ustawy o czasie pracy kierowców do obowiązków pracodawcy należy:

https://youtu.be/wu4ZcB109tU

1. poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz

2. uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:

a) o wymiarze zatrudniania albo niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy;

b) o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy albo o ich nie wykonywaniu.

 

Ważne! Bez względu na to czy kierowca w innej firmie zatrudniony jest na umowę o pracę czy na umowę cywilnoprawną musi dostarczyć oświadczenie o wymiarze zatrudnienia i o przeciętniej tygodniowej licznie godzin!

 

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców? Umowa o pracę

 

1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w formie:

1) zapisów na wykresówkach;

2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

3) plików pobranych z karty kierowy i tachografu cyfrowego;

4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanych czynności lub;

5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

1a) W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy.

1b) Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w formie wskazanej w ust. 1 lub których dotyczy ust. a1, zobowiązani się do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:

a) udostępnia kierowcy na jego wniosek;

b) przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Ważne! Prowadzenie ewidencji na podstawie: zapisów na wykresówkach, wydruków z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanych czynności - NIE OBEJMUJE WSZYSTKICH AKTYWNOŚCI KIEROWCY, a więc ewidencja czasu pracy jest niepełna.

 

Najbezpieczniejszą formą prowadzenia ewidencji jest rejestr ewidencji czasu pracy opracowany na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

  

 

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców? Umowa cywilnoprawna lub samozatrudnienie

 

Art. 26 b.

1. Czasem pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz samozatrudnionych, czy na umowach cywilnoprawnych jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności o których mowa w art. 6 ust. 1.

2. Do czasu pracy samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych, wlicza się czas pozostawania w gotowości, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

 

Art. 26 d.

1. Ewidencja czasu pracy przedsiębiorcy, osobiście wykonującego przewóz drogowy prowadzi ten przedsiębiorca.

2. Ewidencje czasu pracy osób samozatrudnionych lub na umowach cywilnoprawnych, prowadzi podmiot na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy.

3. Przepis art. 25 ewidencja czasu pracy kierowców ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Oznacza to, że dla przedsiębiorcy, który samodzielnie wykonuje przewozy lub osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej również należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców.

 

Art. 26 e

1. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w art. 26 d, przechowuje się przez okres 2 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

2. Podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy wydaje osobom samozatrudnionym i na umowach cywilnoprawnych kopię ewidencji czasu pracy.

 

 

Co wliczamy do czasu pracy kierowcy?

Art. 6

1. Czas pracy kierowców jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

1) prowadzenie pojazdu;

2) załadowywanie i rozładowanie oraz nadzór na załadunkiem i wyładunkiem;

3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

4) czynności spedycyjne;

5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, przejazdu i rzeczy;

7) niezbędne formalności administracyjne;

8) utrzymanie pojazdu w czystości.

2. Czasem pracy kierowców jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywanych czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

3. Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

 

 

Art. 7

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

1) czas dyżuru, jeżeli podczas dyżury kierowca nie wykonywał pracy;

2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3) dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

4) przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1 (tutaj chodzi o pracowników zatrudnionych głównie przy przewozi osób w tzw. przerwanym czasie pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. W przypadku, gdy kierowca wykonuje przewozy regularne, przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin).

Art. 8

1. Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozmieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

WAŻNE! Wszystkie ustalenia dotyczące doby pracowniczej, dyżurów, nadgodzin, systemów czasu pracy powinno zostać zapisane w dokumentacji wewnątrzzakładowej. Odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w umowie o pracę, a także:

  • w przypadku przedsiębiorstwa, które zatrudnia powyżej 50 pracowników -  w regulaminie pracy bądź regulaminie wynagradzania;
  • w przypadku przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników - w obwieszczeniu o systemach czasu pracy.

 

Sankcje za brak ewidencji czasu pracy kierowców:

 

 

Zobacz film, w którym pokazujemy jak przygotować ewidencję czasu pracy kierowców na przykładzie 4Trans


Czytaj więcej:

CZAS PRACY KIEROWCY W PORZE NOCNEJ PO ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM

NARUSZENIA KIEROWCÓW - CZY WARTO I JAK JE OPISYWAĆ - 11 SKUTECZNYCH OPISÓW

ODPOCZYNEK TYGODNIOWY - 3 TYGODNIE W TRASIE BEZ ODPOCZYNKU 45H. CZY TO MOŻLIWE?

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl